با تشکر از جواباتون
مشکلم حل شد یکم درگیر بودم نتونستم جواب بدم