با سلام
sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql
چرا دستور بالا را اجرا میکنم خطای زیر را می دهد؟

Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package libapache2-mod-auth-mysql

با تشکر