به نظرم برای خواناتر شدن اینکار رو کردن و میشه راحت رنگ ها طبق سلیقه تغییر داد .