درود خدمت دوستان عزیز
شاید برای شما پیش امده باشد بخواهید از تیم ویور استفاده کنید و فکر کنید حتما باید لینوکس داشته باشید
خیر اینگونه نیست امروز بنده آموزش نصب تیم ویور را برای شما عزیزان قرار میدهم ابتدا :## 32 Bit System ##

دستور لینوکس:

UbuntuForums.ir@Linux:~$

[انتخاب دستورات]

sudo wget http://www.teamviewer.com/download/teamviewer_linux.deb

## 64 Bit System ##

دستور لینوکس:

UbuntuForums.ir@Linux:~$

[انتخاب دستورات]

sudo wget http://www.teamviewer.com/download/teamviewer_linux_x64.debخب بعد این کامند ها را وارد میکنیم
نکته به بیت سیستم خود توجه داشته باشید برای هردو بیت هم کامند مخصوص خود قرار داده شده است

## 32 Bit System ##

دستور لینوکس:

UbuntuForums.ir@Linux:~$

[انتخاب دستورات]
sudo dpkg -i teamviewer_linux.deb## 64 Bit System ##

دستور لینوکس:

UbuntuForums.ir@Linux:~$

[انتخاب دستورات]
sudo dpkg -i teamviewer_linux_x64.debاگر مشکلی بود در خدمتم
با تشکر...