طراحی باشگاه مشتریان

یکی از راه‌های توسعه استراتژی بازاریابی، جذب و حفظ مشتری است. سازمان ها و شرکت ها با استفاده از ابزارها و روش ها به این هدف را دنبال می کنند و طراحی باشگاه مشتریان یکی از ابزارهای نوین به این منظور است. باشگاه مشتریان محلی برای گردآوری مشتریان در یک مجموعه است که کاملاً برنامه ریزی شده است
به عبارت دیگر باشگاه مشتری یک پل ارتباطی از افراد یا سازمان هاست که بوسیله خود سازمان و برای ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین اعضا ایجاد شده و عمل می کند و به آنها مجموعه ای از منافع را به همراه ارزش افزوده های زیاد ارایه می هد تمرکز اصلی در باشگاه مشتریان جذب مشتری جدید نیست بلکه گسترش روابط با مشتریان کنونی و قدیمی و حفظ تعامل با آنها می باشد تا در گرو رسیدن به این هدف مشتریان جدید به سازمان بیایند .

ساخت باشگاه مشتریان
nonegarimage9
اهداف طراحی باشگاه مشتریان

سود آوری برای هر سازمان و شرکتی مهمترین هدف است و تمامی فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی برای رسیدن به این هدف می باشد این موضوع در ادبیات بازاریابی به طور کامل مورد قبول واقع شده است که مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان موقتی سودآورتر محسوب می شوند . تخصیص مبالغ بسیار هنگفتی توسط سازمان ها برای اخذ و اجرای روشی مناسب جهت رسیدن به اهداف ذکر شده صورت گرفته که به طور قطع هیچ کدام مانند ایجاد باشگاه مشتریان به اهداف ذکر شده نایل نمی شود سازمان می تواند به جای هزینه های زیاد به طور جداگانه برای تبلیغات، خدمات پس از فروش ، توسعه ارتباط با مشتری و دستیابی به بانک دانش مشتری و فعالیت هایی از این دست، تنها با داشتن باشگاه مشتری به همه آنها با هم و حتی با هزینه ای کمتر از مجموع مبلغ فوق دست یابد.
طراحی سایت با وردپرس طراحی سایت با وردپرس طراحی سایت با وردپرس طراحی سایت با وردپرس