این دوره حرفه ای ترین دوره Network & Security لینوکسی می باشد
بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIC 3 - Exam 300
i fفیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 3 -Exam 300 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره