مواردی که در یک صندلی خوب از اهمیت زیادی برخوردار است به شرح زیر است:

۱- ارتباط میان صندلی و سطح کار باید مناسب باشد.

۲- امکان تغییر وضعیت بدنی وجود داشته باشد.

۳- دارای استحکام و ثبات به ویژه اگر متحرک باشد.

۴- به راحتی قابل نشستن و ایستادن باشد.

۵- پشتی و نشیمن گاه باید نرم و راحت باشد.

تعمیرات صندلی اداری

عدم موارد ذکر شده می تواند خستگی ناشی از کار را به دنبال داشته باشد که شامل:

۱- خستگی چشم

۲- خستگی کامل بدن

۳- خستگی فکری

۴- خستگی عصبی

۵- خستگی مزمن

۶- خستگی ناشی از بهم خوردن ریتم شب و روز.