از پاکت نامه استفاده کنید
بعضی از کتاب ها یا سی دی ها ب راحتی در پاکت نامه جا میشوند و بعد شما می توانید پاکت نامه را با نایلون حبابدار بپوشانید. با این کار آسب کمتری به سی دی ها و کتاب هایتان وارد می شود.

با نایلون حبابدار وسایلتان را مخفی کنید
دیدن آن طرف نایلون حبابدار کار مشکلی است بنابراین در اسباب کشی ها اگر می خواهید هنگام باز کردن جعبه وسایلتان، کسی متوجه نشود که داخل جعبه چه چیز دارید باید چند لایه از نایلون حبابدار را دور وسیله مورد نظرتان بپیچید تا کسی متوجه نشود آن چیست.

تنها به نایلون حبابدار اکتفا نکنید
وقتی وسیله ایی را در داخل جعبه قرار می دهید فکر نکنید که تنها پوشاندن آن با نایلون حبابدار کافی است. بلکه باید دور آن را نیز وزنامه بپیچید. می توانید از لباس های قدیمی تان هم استفاده کنید.