نه میلاد ۱ساعتم فکر کنم بیشتر بود من خودم از قبلش اون ارور مشکل در آپدیت بالای پنلم ظاهر شده بود بعد که دیدم ایشون هم مشکل دارن یه پینگ گرفتم دیدم بله داون هست سرور ایران