این دوره به صورت کاملا عملی و سناریو محور طبق سرفصل های موسسه LPI تدریس شده
بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIC 2 - Exam 202
i fفیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 2 -Exam 202 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره